Vogelwacht   Idaarderadeel  Noord      Wergea    Warten    Warstiens     opgericht 1 mei 1944                                                   Jaarverslagen          Waarnemingen          Fryskeneisoarchdei       AVG       Links      

Welkom bij Vogelwacht Idaarderadeel Noord. 
Het nazorg gebied van onze wacht bestaat uit de landerijen rond Wergea, Warten en Warstiens.

Onze vogelwacht heeft 290 leden, waarvan 60 nazorgers. De wacht  is aangesloten bij de B.V.F.W. 

De Bond van Friese Vogelbescherming Wachten bestaat uit 108 plaatselijke afdelingen met 17.500 leden,

waarvan 3.800 nazorgers.  Onze vertegenwoordiger uit het hoofdbestuur is ???????.


De zorg is vooral gericht op de bescherming van vogels en in het bijzonder de weidevogels.
In de winter o.a. door het bijvoeren van de watervogels.

Ook doen wij mee aan de inventarisatie van: boerenzwaluw, gierzwaluw, huiszwaluw en ransuilen.

Verder is er regelmatig overleg met de Gemeente Leeuwarden, Staats Bos Beheer en de agrarische
natuurverenigingen.

Onze vogelwacht organiseert geregeld een excursie of een of dia-avond  voor leden en niet leden.


Vaste vergaderingen zijn de ledenvergadering en de nazorgvergadering.


In januari komen we langs de deuren voor de jaarlijkse koekactie.

 

U kunt ons steunen door lid te worden van de vogelwacht "Idaarderadeel Noord" of zich op te geven

als nazorger.  Het lidmaatschap is slechts  € 4,00 per jaar.

 veel foto's van vogels: fotografen Henk en Willy Dikkers van "Jobsoft".

  


                                                           

Actueel


Vogelwacht  Idaarderadeel  Noord                  Wergea      Warten    Warstiens                       Opgericht 1 mei 1944